නිවසක කදුලු

ඒ ලැබැදි  නිවස අසල්වැසි
පත්කරයි මා වේදනාවට
ඒ අසල්වැසි මිතුරන් උදෑසනම
පිටත්වී නමුදු රෑ බෝවි ආයේ පැමිනේ
තෙපැයකට මත්තෙන් දොලහ කනිසමට රාත්‍රී
විදුලි පහන් නිවේ ඒ දැල්වු

පසුදා නැවත පිටත් වී රෑබෝවි පැමිනේ
වෙනදා මෙන්ම විදුලි පහන් නිවේ 

එ නිවස මට දුකකි
මිනිසුන් උවත් ඔවුන් හොද
නොහැකි මට අත දෙන්නට
ගිලෙන ඔවුනට මේ චක්‍රයේ
නොවුනත් ඔවුන් අන්ත දුප්පතුන්
අධිකය දිවිකතර ගෙවීමට වියදම්
එ නිවස දෙස මා බලන විට ඇතැමි
නිවසද මා දෙසම බලයි
සත්තකින්ම කදුලු පිරි නෙතින්
එ නිවස මා දෙස බලා සිටී

Charls Bukowski ගේ Safe නම් කවි පෙලේ අනුවාදනයකි